POSTA YOLUYLA VEYA BİR YAKINI VASITASIYLA İDARİ DAVA AÇIP, DİLEKÇESİ REDDEDİLENLER NE YAPMALI?

Malum zorunluluklar nedeniyle bizzat dava açamadığı için posta yoluyla veya bir yakını vasıtasıyla iptal davası açanların dava dilekçelerinin, dilekçelerin bizzat veya vekil vasıtasıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen yerlerden birine verilmesi suretiyle dava açılması gerektiğinden bahisle reddedildiği müşahade edilmektedir.
Posta ile gönderilen veya davacının bir yakını aracılığıyla mahkemeye teslim edilen dilekçelerin işleme konulmamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığı gibi, başta Danıştay olmak üzere tüm yargı mercileri, şimdiye kadar posta ile gönderilen dilekçeleri işleme koymaktaydı. Ancak maalesef son dönemde siyasi iktidarın tamamen emrine giren yargı keyfi olarak hak arama hürriyetinin önüne bu tür engeller koymaktadır.
Bu tür engellemelere rağmen OHAL mağdurlarının haklarını aramaktan vazgeçmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu durumda olan mağdurlar, ekte yer alan “I –DİLEKÇE RET KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı açıklamayı yenileme dilekçelerinin giriş kısmına ekleyerek davalarını iadeli taahhütlü posta yoluyla yenileyebilirler.
Bu şekilde yenilenen dava dilekçesi tekrar kabul edilmezse bu sefer davanın reddine karar verilir. Davanın reddi kararına karşı kanun yollarına başvurup iç hukuk yolları tüketildikten sonra AİHM’e müracaat edilebilir. Bu durumda AİHM’in AİHS’nin 6 ve 13. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle ihlal kararı vermesi kuvvetle muhtemeldir.

NOT: Posta ile gönderilen dilekçelerde, dilekçenin postaya verildiği tarih değil, ilgili mahkemenin kaydına girdiği tarih esas alınır. Bu nedenle, postada gecikme olabileceği gözönünde bulundurularak sürenin kaçırılmaması için dilekçenin yenilenmesi için verilen 30 günlük süre içinde ilgili mahkemenin kaydına girecek şekilde postaya verilmelidir. Ayrıca posta alındı belgesi muhafaza edilmelidir.

NOT: Yenileme dilekçesinin giriş kısmına eklenecek olan açıklama alttaki belgedir.

yenileme dilekçesine eklenecek açıklama-1